EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Policys

Policys

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom EuroMining AB utgör en ständigt pågående process som kännetecknas av hur vi styr, arbetar och förbättrar våra processer hos våra kunder, ledning, leverantörer och medarbetare.

Vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer. I detta ingår att vi har den kompetens som krävs och uppfyller de krav som ställs på oss. Vi har också förståelse för vilka resurser och metoder som fordras för att den totala kvaliteten skall uppnås. Våra mål följs regelbundet upp, återkopplas och korrigeras vid behov. Att arbeta med ständiga förbättringar bidrar till att vi skapar en säker och kvalitativ verksamhet som gagnar våra kunder, medarbetare och ägare oavsett miljö.
Läs hela vår Kvalitetspolicy >>

Miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi ska i all verksamhet främja ett långsiktigt arbete inom miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och värna om vår natur och omgivning utifrån perspektivet av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I detta är vårt engagemang centralt.

Vårt övergripande mål är att arbeta fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen blir så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.

Vi ska arbeta för att vara ett föredöme i vår bransch genom att ta ett personligt ansvar för miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete.
Läs hela vår Miljö- och energipolicy >>
Läs hela vår Arbetsmiljöpolicy >>

Uppförandekod

Vår uppförandekod inom EuroMining är ett övergripande ramverk som uttrycker vår syn på vad vi anser vara ansvarsfullt agerande och omfattar alla som genomför uppdrag för bolaget, styrelse, medarbetare, leverantörer och ägare.

Grunden för vårt sätt att vara är att vi gör det vi säger att vi ska göra.

Vi tar ansvar, är ärliga och visar respekt och tillit för varandra. Vi följer lagar och internationella konventioner. Vi har en oklanderlig affärsetik. Vi medverkar inte i jävssituationer eller intressekonflikter. Vi hanterar klagomål och förmodanden på ett korrekt sätt och i enlighet med givna instruktioner.

Sponsring

Sponsring är för oss ett samarbete som sker på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsring innebär att vi stöder till exempel en verksamhet, ett projekt, ett arrangemang med pengar, produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation och där vår strävan är att detta skall ge oss möjligheter till ökad nytta i form av fler affärer.
Läs vår sponsringspolicy >>