EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Teknik i vår tjänst

Tekinik i vår tjänstVi har tagit fram ett digitalt rapportsystem för att möjliggöra en effektiv och exakt rapportering, vilket gynnar alla inblandade parter i uppdraget.

Alla, till oss anslutna fordon, har utrustats med en Ipad. Samtlig information om projekten & den dagliga planeringen finns tillgängligt i systemet och uppdateras i realtid. Här finns ständig åtkomst till styrande & stödjande dokument, skyddsronder & riskanalyser, kemikalielistor m.m. Kontroll före körning, bränsleförbrukning & avvikelser registreras in i systemet via fordonets iPad.

Genom att alla data samlas in direkt, utan att passera flera led, och att information sänds ut i realtid får vi ett säkrare och snabbare informationsflöde. Rapporter skapas enkelt utifrån insamlad data. Vi på EuroMining arbetar löpande med förbättringar och utveckling av vår produkt. Vi har alltid användarvänligheten i fokus och utbildar alla användare internt.

Fördelarna för dig som kund

Digitaliseringen gör att vi snabbt når ut med information till alla våra chaufförer, de rapporterar direkt in i aktuellt projekt och vi kan oavkortat sammanställa nästan vilken rapport som helst.

Du som kund får en säkrare, effektivare och mer exakt återkoppling, vilket medför bättre möjligheter att följa upp arbetet. Vi bygger upp rapporter tillsammans med våra kunder utifrån önskemål och behov.

All insamlad data ger oss ett bra styrmedel för att exempelvis studera bränsleförbrukning och uppmuntra till sparsam körning. Data används för att optimera alla led genom att identifiera eventuella felkällor såväl inom produktion som administration.

Ett led i vår kvalitetsstrategi

Vi är idag certifierade inom miljö och kvalitet enligt ISO 9000:1 och 14000:1.

Vår digitalisering har en betydande roll för att uppnå detta. Teknik för att samla in data och titta på optimeringsmöjligheter, eventuella förändringar av rutiner och för att säkerställa säkerheten kring våra uppdrag är ett måste. Optimering är en ständigt pågående process.

Vid inrapportering av tillbud/olycksfall och vid felindikeringar vid fordonskontroll,  skickas signaler direkt till ansvarig som vidtar åtgärder. Återkopplingen tillbaka till personalen är enkel och snabb.

EuroMining har bättre kontroll, säkrare produktion och nöjdare kunder tack vare kvalitet i rapportering och  återkoppling. Nya användningsområden dyker upp efter vägen och vi ser bara möjligheter med systemet.

Mål som tar oss i mål

EuroMining har satt upp en tydlig strategi och väl definierade mål för kvalitets- och miljöarbetet